کتابی تاریخی تحلیلی که به بررسی علت رشد و توسعه برخی کشورها و دلیل عدم پیشرفت برخی دیگر پرداخته است. این کتاب در مطالعاتی که من تا به حال داشته ام، اولین کتابی است که به رشد اقتصادی دیدگاهی تاریخی- اقتصادی دارد. 
رشد و پیشرفت کشورها در دیدگاه نویسندگان کتاب روندی است که تعامل برخی از عوامل و همزمانی برخی اتفاقات را می طلبد. اتفاقا همین دیدگاه تاریخی-اقتصادی است که جذابیت کتاب را دوچندان کرده است. رشد و پیشرفت کشورها در دیدگاه نویسندگی محصولی از یک روند تاریخی و کشمکش های سیاسی است و من خواننده از همه جا بی خبر که محصول نهایی را دیده ام(کشورهای توسعه یافته) آن را به فرهنگ و جغرافیا و دانش حاکمان نسبت می دهند. در این کتاب سه نظریه معروف در زمینه رشد و توسعه کشورها با مثال نقض رد می شود. سه نظریه مذکور نظریه فرهنگ، جغرافیا و جهل هستند.
کتاب به شدت گیرا و جذاب است و روایتی تحلیلی تاریخی است که هیچ مورخی به این زیبایی توانایی درک روندهای تاریخی موجود برای درک تفاوت پیشرفت کشورها را ندارد.