عبارت «رقابت دست چین شده» را وامدار فایل تصویری رقابت از سایت متمم هستم.

Cherry-picking که در فایل هفتم مطرح می شود، عبارت است از:

«رقابت با بهترین های هر فرد»

رقابت با جایگاه شغلی همکارم

رقابت با حقوق مدیرم

رقابت با جایگاه اجتماعی پسر خاله ام

رقابت با تحصیلات دانشگاهی دوست دوران دبستانم

رقابت با خط خوب پدرم

رقابت دست چین شده، عبارت است از رقابت با بهترین چیزهای اطرافیانم.

چنین رقابتی عموما نتیجه ای جز شکست و نرسیدن به هیچ کدام از موارد رقابت شده، نخواهد داشت. ما همزمان نخواهیم توانست به چند جهت بپریم؛ ضمن آنکه چنین رقابتی معمولا بدون دیدن هزینه های هر فرد برای رسیدن به جایگاه فعلی رخ می دهد و نتیجه هم معمولا پرداخت تمام هزینه هایی که مجموع این افراد، برای رسیدن به دستاوردهایشان پرداخته اند بدون رسیدن به دستاوردهای آن ها.

رقابت با اطرافیان هم نوعی هدف گذاری است.

باید بدانیم با چه کسانی، در چه جهتی رقابت می کنیم تا به بی راهه نرویم.

پی نوشت: این مطلب از میثم مدنی قرابت بالایی با بحث رقابت داره. درگیر رقابت های بیخودی نشویم.