برای آنکه در رقابت های بیخود و بی ارزشی که ارزش های شما نیست درگیر نشوید، چه می کنید؟

من لیستی از موارد و افراد مهمی که با آن ها رقابت می کنم را تهیه کرده ام به شکل زیر:

با سعید در معامله گری

با دکتر در ایجاد روابط کاری

با احمد در مهارت سخنرانی

با جواد در استفاده از مهارت ها

می دانم در چه حوزه ای و با چه کسانی رقابت می کنم و درگیر بازی هایی که افراد مختلف با نیت های مختلف راه می اندازند نمی شوم.

اگر بدانیم قرار است به کجا برویم و برسیم دیگر حوادث و حواشی مسیر ما را به خود جلب نمی کند. من اگر هدف را بدانم، ضمن لذت بردن از مسیر برای خوردن یک صبحانه در طول سفر نه آنقدر زمان تلف می کنم و نه برایم اهمیتی دارد این صبحانه. اتفاقات و پیشامدهای فردی و شغلی حکم آن صبحانه را دارد حتی اگر خوب نباشد، زیاد اهمیتی ندارد.