مدل ذهنی دریچه نگاه ما به مسائل و مشکلات و اتفاقات زندگی است.

کسی که مدل ذهنی اش این است که همه حقش را خورده اند و باید حقش را بگیرد و به دنبال حق خود برود و حقش را بگیرد و عبارت معروف «حق گرفتنی است نه دادنی».

کسی که زندگی را میدان مبارزه می داند. خودش و دوستانش را در یک سنگر می بیند و بقیه را دشمن می پندارد که باید با آن ها مبارزه کند. این مبارزه تا رسیدن به سرزمین هدف ادامه خواهد داشت. جنگ با همه برای رسیدن به اهداف خود یکی از رفتارهای دائمی این فرد در زندگی است.


کسی که زندگی را میدان رقابت می داند. همیشه و در همه جهات از جمله درآمد، موقعیت اجتماعی، موقعیت خانوادگی، همسر، فرزندان و هر چیزی که فکرش را بکنید خودش را با دیگران مقایسه می کند. دغدغه های این فرد بنا به افرادی که با آن ها مواجهه دارد متفاوت است و دغدغه هایش به واسطه افرادی که با آن ها تعامل دارد تغییر خواهد کرد.

کسی که زندگی را میدان مذاکره می بیند. همه جا و در هر گفتگو به دنبال امتیاز دادن و گرفتن است. هر گفتگویی را میدان تبادل امتیازات می بیند و در هر رفتاری به امتیازهایی که رد و بدل می شود، فکر می کند. اگر جایی در گفتگویی امتیاز زیادی به کسی داد حواسش است که در جای دیگر امتیازات مناسب از وی بگیرد. (برگفته از کانال رادیو توانگری دکتر شیری)

مراقب باشیم از چه مدل ذهنی به زندگی نگاه می کنیم.